Hem > Vi söker nytt miljötillstånd

Vi söker nytt miljötillstånd

Vad händer i processen med nytt miljötillstånd?

Ansökan om nytt miljötillstånd för Ryaverket lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götaland i september 2017. Efter det begärde Länsstyrelsen komplettering av ansökan. Kompletteringarna är nu också inlämnade och godkända av Länsstyrelsen, som förväntas besluta om hela tillståndsansökan i höst (2019).

Miljötillstånd, vad är det?

Större verksamheter som kan påverka miljön måste ha ett tillstånd för sin verksamhet. För Gryaabs del reglerar miljötillstånden bland annat mängden kväve, fosfor och BOD7 som det renade avloppsvattnet får innehålla. Det beror på att dessa ämnen påverkar hur havet mår. För höga halter av näringsämnen kan orsaka övergödning och algblomning.
Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som beslutar om Gryaabs tillstånd.

Varför söker Gryaab nytt miljötillstånd?

Gryaabs nuvarande miljötillstånd utfärdades 1994 och det är baserat på miljöskyddslagen. Den lagen ersattes 1999 av miljöbalken och sedan dess har miljökraven skärps. Därför vill Länsstyrelsen nu att Gryaab förnyar sitt tillstånd, så att vi även i framtiden kan rena Göteborgsregionens avloppsvatten på ett hållbart sätt. De utsläppsvillkor vi har idag är 10 mg/l för BOD7, 10 mg/l för kväve och 0,4 mg/l för fosfor.

Vad innehåller en ansökan?

Flera av Gryaabs medarbetare arbetar på olika sätt med miljötillståndet. Våra processingenjörer beskriver den teknik som finns på Ryaverket idag, medan utvecklingsingenjörerna tittar på olika möjligheter att utveckla reningsverket för att klara en ökad belastning i framtiden. Vi bedömer att ungefär 920 000 personer kommer att skicka sitt vatten till Ryaverket år 2030, vilket innebär en rejäl ökning jämfört med dagens 740 000 personer. För att kunna veta hur olika reningsmetoder kommer att fungera i framtiden, måste vi även ta hänsyn till hur regionen kan komma att utvecklas och klimatet förändras. Mycket vatten och höga flöden gör det svårare att rena avloppsvattnet effektivt.

Våra miljöingenjörer beskriver hur vi idag jobbar för att verksamheter och andra anslutna ska minska sin miljöbelastning, genom att inte skicka olämpligt avloppsvatten till Ryaverket. Dessutom tar vi hjälp av konsulter för att titta på hur utsläppet från reningsverket påverkar havet och miljön, beroende på vilka utsläppskrav vi får. En projektledare leder arbetet med ansökan, sköter den löpande kontakten med myndigheter och håller i samråd.

Påverkar ett nytt miljötillstånd mig?

Gryaab har kontinuerligt utvecklat sina reningsprocesser och vi är väl förberedda inför ansökan. Bland annat har vi nyligen investerat 360 miljoner kronor i utökad kväverening för att på sikt kunna möta den ökande befolkningstillväxten och strängare reningskrav. Därför är förhoppningen att ett nytt miljötillstånd inte ska innebära några förändringar varken för dig som skickar ditt avloppsvatten till Ryaverket eller för dig som bor eller verkar i närheten av vår anläggning. Det planeras alltså inga större förändringar av verksamheten under de kommande åren.