Vd har ordet: Samarbete allt viktigare

2016 var ett oroligt år i världen. Även om vi här i Sverige på många sätt är skyddade mot just krig påverkar det förstås även oss. Under året har vi bland annat tagit emot flera praktikanter. De har kommit till Sverige på flykt undan krig. Det har varit fantastiskt roligt att se vilket engagemang Gryaabs personal har visat för att hjälpa till att integrera våra praktikanter, inte bara i vårt arbete utan också i det svenska samhället.

Våra praktikanter har gett oss massor tillbaka i form av ökad kunskap, men de har också gett oss en ökad förståelse för hur det är att komma som ny till ett samhälle. I samband med detta slås man av hur lätt det är att ta fungerande samhällstjänster för givet. Vi tar för givet att det ska komma vatten ur kranen och att någon tar hand om vattnet när vi använt det. I många krigsdrabbade länder fungerar samhällstjänsterna inte alls, eller mycket bristfälligt, vilket leder till ytterligare svårigheter och lidande.

Här i Sverige, där vi har helt andra förutsättningar, kan vi istället fokusera på att skapa så effektiva reningsprocesser som möjligt.

Utmaningar på kort och lång sikt

Under de kommande åren kommer ytterligare krav att ställas på vår verksamhet. Vilka kraven blir och hur tuffa de blir att leva upp till kommer i första hand att avgöras av två saker, vilka villkoren i det nya miljötillståndet blir och hur mycket vatten verket ska klara av att rena. Ur ett kortsiktigt perspektiv är det villkoren i miljötillståndet, som preliminärt kommer att gälla från 2019, som styr. Vissa kravskärpningar går att hantera genom ytterligare optimeringar av nuvarande anläggning och att vi under våren 2017 tar i drift en ny anläggningsdel för kväverening. Arbetet med anläggningen har pågått sedan 2013 och kommer att minska utsläppet av kväve med mer än 250 ton per år. Om kraven blir tuffare kommer vi att behöva utöka reningsverket med mer mark, för att på så sätt skapa möjlighet att bygga ytterligare bassängvolymer. Det kommer i så fall att bli en mycket stor investering som kommer att ge en avsevärd påverkan på VA-avgifterna i våra ägarkommuner.

Tillskottsvattenmängderna måste minska

Ur ett långsiktigt perspektiv påverkas vår möjlighet att klara av vår uppgift av hur mycket vatten som ska renas. Mer vatten som ska behandlas innebär kortare uppehållstid i anläggningen, vilket innebär sämre möjlighet att uppnå rätt avskiljning. Under de senaste åren har mycket kraft lagts på att informera ägarkommunerna om konsekvensen av fortsatt ökning av det så kallade tillskottsvattnet. Vi har även gjort mycket stora investeringar, i såväl kronor som timmar. Trots detta har trenden med ökande volymer ännu inte brutits. Nyligen togs en prognos fram för åren fram till 2030 som tyvärr indikerar fortsatt ökade mängder. Det innebär att arbetet med att minska tillskottsvattenmängderna måste intensifieras ytterligare i samarbete med våra ägarkommuner.

Samarbete är nyckeln

Samarbetet med andra förvaltningar och bolag har ökat markant de senaste åren och blir allt viktigare för att vi ska kunna nå våra gemensamma mål. Under 2016 har vi bland annat samverkat kring tillskottsvattenfrågor där med arbetare från Gryaab periodvis varit placerade hos förvaltningen Kretslopp och vatten. Vi har även samverkat inom utvecklingen av ett nytt tillrinningsprognossystem. Målet med systemet är att på ett tidigt stadium kunna se hur tunnelsystemet fylls upp och därmed kunna optimera vår drift. Framöver tror jag att det är nödvändigt att öka samverkan än mer för att nå våra långsiktiga mål. Vi har initierat en process för att ihop med ägarna utforma Gryaabs framtida strategi.

Engagerade medarbetare

En absolut förutsättning för att vi fortsatt ska kunna leverera goda resultat är förstås att behålla och utveckla engagemanget hos oss som jobbar på Gryaab. Överlägset viktigast för en organisations framgång är kultur och värderingar. Rätt samspel på en arbetsplats slår alla strategier i världen. Vi fortsätter vårt arbete inom det här området och kommer under 2017 att jobba med medarbetarutveckling på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Nyckelordet blir styrkefokuserat arbetssätt. Vi kommer att fokusera på det vi gör bra, vilket är mycket, och fortsätta att utveckla det ännu mer.

Slutligen vill jag säga att jag är otroligt tacksam för att ha fått arbeta ytterligare ett år med alla fantastiska kollegor på Gryaab som gör ett så fint arbete. Nu tar vi sats för att göra 2017 till ett lyckat, framgångsrikt och roligt år.

 

Anders Åström, vd

– 11 april, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn