Vd har ordet – om verksamhetsåret 2020

2020 har varit ett speciellt år, det känner vi nog alla. Innan pandemin började påverka oss fick vi, efter många års hårt arbete, ett nytt miljö-tillstånd som vi anser är i linje med vad vi kan åstadkomma både på kort och längre sikt.

Vid årsskiftet till 2021 tog vi tillstån­det i anspråk. Det omfattar något skärpta krav på våra utsläpp och nya krav i form av mängden utsläpp. Då Gryaab har mycket tillskottsvatten tycker vi att mängdkraven är bra, det är ju mängderna som påverkar hur havet mår. Samtidigt är det en stor utmaning, framför allt under tillfällen då vi får höga flöden på grund av mycket nederbörd.

Nytt miljötillstånd och Nya Rya

Miljötillståndet sträcker sig till 2036, och anger tydliga förväntningar på strängare reningskrav därefter. Genom flera utredningsvillkor ställer Länsstyrelsen krav på Gryaab att redovisa hur en anläggning som klarar betyd­ligt strängare krav efter år 2036 ska utformas. Även vi ser att vår nuvarande anläggning, Ryaverket, kommer att ha nått sin maxkapacitet 2036.

Därför startade vi 2020 vårt utbygg­nadsprojekt, Nya Rya. Det omfattar en kapacitetsökning genom nya anläggningsdelar på angränsande mark samt anpassningar i processen på dagens verk. Målet är att det befintliga reningsverket tillsammans med kompletterande anläggningsdelar kan ta hand om avloppsvattnet från våra ägarkommuner med sikte på 2055. Vi kan då också fortsätta att uppfylla krav från vår tillsyns­myndighet och bidra till att nå vattenkvalitetsnormen på lång sikt.

Ny styrning ger bättre förutsättningar

Under året har vi fortsatt vår resa för att förbättra vårt system för styrning av bolaget. Med en förnyad modell för riskhantering blir våra inriktningar och mål mer konkreta och styrningen mer fokuserad och effektiv. Det ger även effekt för medarbetarna efter­som förväntningarna blir tydligare vilket ger bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och det märks! Våra medarbetare är engagerade och presterar på hög nivå, trots corona­pandemin. Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsplats dit många söker sig. Det är extra viktigt nu eftersom vi är i en period där vi anställer fler på grund av Nya Rya.

Hur har covid-19 påverkat oss på Gryaab?

Under en kris är det viktigaste att vi kan upprätthålla transporten och reningen av avloppsvatten. På så vis ser vi till att bakterier inte hamnar i dricksvattnet eller att avloppsvatten svämmar över i våra ägarkommuner. Precis som alla andra har vi gjort alltför att bidra till att minska smittspridning av covid-19. Vi har speciellt fokuserat på att skydda våra medar­betare som behövs för den dagliga driften. Ett särskilt stort tack till alla medarbetare, som jobbat på plats eller hemma, för en mycket god prestation under ett svårt år.

Vi är stolta över att vi tillsammans med Sahlgrenska och Göteborgs universitet sett till att förekomsten av covid-19 i avloppsvatten har analyse­rats. Det kan vara ett viktigt mått för att följa smittspridningen i samhället.

Även vår ekonomi har blivit påverkad av covid-19, dock på ett positivt sätt. Gryaab gör ett resultat på 17,5 miljoner kronor mot en noll­budget. Det beror på sänkta räntor, ökade intäkter genom bidrag för utredning av läkemedelsrening samt en långsammare start av Nya Rya än väntat.

2021 då?

Jag hoppas det blir ett år då vi kan träffas mer igen, där vi tar stora steg med Nya Rya och att vi fortsätter driva vårt avancerade reningsverk lika bra trots de utmaningar som vädret ger oss.

Du kan läsa mer om Gryaabs verksamhetsår 2020 i vår hållbarhetsredovisning. 

Vd Karin van der Salm på anläggningen Foto: Nicklas Elmrin
Foto: Nicklas Elmrin
– 15 mars, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn