Uppströmsarbete

Uppströmsenheten ser till att det finns så lite oönskade ämnen i avloppsvattnet som möjligt när det kommer till Ryaverket. På så sätt skyddar vi våra medarbetare, ledningsnätet och recipienten – det vill säga bäckar, åar och hav.

Vi hjälper företag och industrier

För att lyckas jobbar vi på flera sätt. Det handlar framför allt om att kontrollera industrier och andra verksamheter så att det vatten de leder till oss håller god kvalitet. Avloppsvattnet från industrier får inte skilja sig på något märkbart sätt mot avloppsvatten från hushåll. Om industrier har oönskade ämnen i sitt vatten, som farliga kemikalier eller stora mängder fett, måste de själva rena vattnet innan det kommer till reningsverket. Uppströmsenheten spårar också källor till utsläpp av farliga ämnen.

Certifierat slam

Det aktiva uppströmsarbetet har också stor betydelse för att slammet har en god kvalitet. Det är extra viktigt eftersom Gryaab är certifierade enligt Revaq. Det är ett certifieringssystem för avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark. Uppströmsenhetens arbete för att minska mängden oönskade ämnen har alltså också en stor betydelse för att vi ska kunna återföra slammet till åkermark. Mer information om Revaq hittar du på Svenskt Vattens hemsida.

Över femtio år av uppströmsarbete

Sedan början av 1960-talet har vi i Göteborg arbetat för att se till att personal, ledningsnät och recipienter i form av bäckar, åar och hav inte skadas av utsläpp från industrier. Fram till början av 1970 fanns endast ett litet reningsverk vid Näset som renade vatten från 10 000 personer. Det innebar att resten av Göteborgarnas avloppsvatten släpptes rakt ut i närmaste sjö eller vattendrag. När vattnet började renas på Ryaverket 1972 började uppströmsarbetet också fokusera på reningsprocesser och slam. Sedan slutet av 1970-talet ansvarar Gryaab för uppströmsfrågor i våra sju ägarkommuner.