Slam

När avloppsvatten renas bildas slam. Det består bland annat av toalettpapper, bajs, matrester och kaffesump. Bara på Ryaverket blir det cirka 55 000 ton slam varje år. Tidigare ansåg många att slammet enbart var ett problem, men idag ser vi det som en användbar resurs eftersom slammet innehåller mycket näring som kan återföras i kretsloppet.

Innan slammet kan användas måste det behandlas, precis som att avloppsvattnet måste behandlas innan det kan släppas ut i havet. Slammet som sjunker till botten i bassängerna består till 99 procent av vatten och vi måste därför först få ut en del av vattnet ur slammet. Därefter åker slammet in i vår biogasanläggning. Där får slammet ligga i en 37-gradig, syrefri miljö i ungefär tre veckor och rötas. Det innebär att bakterier bryter ner slammet och att biogas bildas. Efter rötningen centrifugeras slammet för att få bort ytterligare vatten.  När slammet är färdigbehandlat hos oss består det av ungefär 70 procent vatten och ser ut som fuktig jord.

Det färdigbehandlade slammet innehåller näringsämnen och mull – sådant som behövs för att grödor ska växa. En del av det rötade slammet komposteras och används som anläggningsjord. Mer än en tredjedel av slammet hygiensieras och används som gödsel.

Slambehandling

Här kan du lära dig mer om de olika stegen i Gryaabs slambehandling.

slam

Slam i kretslopp

Gryaabs slam är är certifierat enligt REVAQ, vilket innebär att slammet är godkänt för att användas på åkermark. Många reningsverk runt om i hela Sverige är anslutna till Revaq och tillsammans renar vi avloppsvattnet från ungefär halva Sveriges befolkning. Att arbeta enligt Revaq innebär att vi:

  • har god kontroll på vad slammet innehåller.
  • informerar om slammet på ett öppet sätt.
  • ständig förbättrar kvaliteten på slammet.
  • arbetar uppströms. Här kan du läsa mer om hur vi aktivt och långsiktigt arbetar för att minimera utsläpp av miljögifter.