Framtidens avloppsrening med Nya Rya

2022 firar Gryaab 50 år. Även om vårt avloppsreningsverk beräknas hålla länge till, behöver vi göra större tillbyggnader på ny mark för att möta framtida behov på rening. Högre vattenflöden och skärpta krav på avloppsvattenreningen i framtiden är en utmaning. För att kunna fortsätta arbeta för ett renare hav har vi påbörjat programmet Nya Rya.

Hårdare miljökrav i framtiden kräver handling idag

Gryaab behöver ha ett  miljötillstånd för att få rena avloppsvatten. Vårt nya miljötillstånd ställer krav på att Gryaab ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur vi ska anpassa anläggningen för att klara skärpta utsläppsvillkor i framtiden. Dessutom måste vi uppfylla kravet på bästa möjliga teknik och medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten uppnås. I praktiken betyder det att vi under 2020 påbörjade planeringen för att bygga nya reningssteg som ska vara klara år 2036. Programmet Nya Rya är Gryaabs hittills största projekt och omfattar både nya reningssteg och översyn av den befintliga reningen.

Klara förutsättningar

Många av Gryaabs medarbetare har gjort ett stort arbete med att ta fram underlag till de förutsättningar, det vill säga ramarna, som programmet ska hålla sig inom. Vi har även tagit fram underlag till tidigare utredningar och kartlagt osäkerheter och rekommendationer till fortsatt arbete.

Fokus flöden under utredningsfasen

I januari 2021 påbörjade vi programmets utredningsfas. En viktig del i fasen är att fastställa hur mycket vatten vi beräknar få in till Ryaverket i framtiden. Nya Rya kommer under våren 2021 att, tillsammans med ägarkommunerna, färdigställa flödesprognoser för 2050 och 2070. Inkommande flöde är en viktig faktor som påverkar tekniska val och investeringskostnad.

Planering på lång sikt

Utredningsfasen kommer pågå fram till 2025 och ska bland annat ge svar på vilka reningsprocesser Gryaab kan komplettera med och vad det kommer att kosta. I utredningen ingår även ett omfattande arbete med att planera för installation av bästa möjliga teknik och att skapa en säker arbetsmiljö så att anläggningen kan underhållas på ett bra sätt. Vi i programmet jobbar hårt för att göra rätt avvägningar mellan nyttan något tillför jämfört med miljöbelastningen och kostnaden för den. De nya reningsstegen beräknas stå klara till 2036 och därefter hoppas vi på ytterligare 50 (och mer!) år av hållbar avloppsrening.