Kort om Gryaab

Gryaab jobbar för ett renare hav och en mer hållbar framtid

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 812 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds genom ett 13 mil långt tunnelsystem till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Vi tror på ett hållbart samhälle

Vi klarar redan dagens utsläppskrav på kväve och fosfor med god marginal, men vi jobbar ändå kontinuerligt med att utveckla reningsprocessen för att bli ännu bättre. På Gryaab tänker vi på miljön i allt vi gör. Det handlar inte bara om vad vi producerar utan också om hur vi gör det. Vi tror på ett hållbart samhälle som tar tillvara på jordens resurser och därför är vi certifierade enligt Miljöledningsstandarden ISO 14 001 samt Svenskt Vattens certifieringssytem för slam, Revaq. Gryaab har också en egen miljöpolicy där vi lovar att bidra till att hålla lokala sjöar och vattendrag friska och fria från Göteborgsregionens avloppsvatten.

Gryaabs utsläppsvillkor

HALTVILLKOR

  • BOD7 – 10 mg per liter som begränsningsvärde för året.
  • Fosfor – 0,3 mg per liter som begränsningsvärde för året.
  • Kväve – 8 mg per liter som begränsningsvärde för året.

Värdena gäller halterna av totalfosfor, totalkväve och BOD7(biokemisk syreförbrukning) i det samlade avloppsvattnet.

MÄNGDVILLKOR

  • BOD7 – 1 300 ton per år
  • Fosfor – 40 ton per år
  • Kväve – 1 000 ton per år

Mängdvillkoren anger det Gryaab maximalt får släppa ut per år som ett rullande medelvärde, räknat som medelvärde för tre kalenderår.