Avloppsvattenrening

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det gör vi genom att ta hand om ditt avloppsvatten på bästa möjliga sätt. Vi klarar redan dagens utsläppskrav på kväve och fosfor med god marginal, men vi jobbar ändå med att ständigt utveckla reningsprocessen för att bli ännu bättre. På Gryaab tänker vi hållbart. Det handlar inte bara om vad vi producerar utan också om hur vi gör det. Vi tror på ett hållbart samhälle som tar tillvara på jordens resurser och därför är vi certifierade enligt Miljöledningsstandarden ISO 14 001. Gryaab har också en egen miljöpolicy där vi lovar att bidra till att hålla lokala sjöar och vattendrag friska och fria från Göteborgsregionens avloppsvatten. Vill du veta mer om hur vi tar ansvar för miljön? Du hittar både vår miljöpolicy och ISO 14 001 certifikatet här till höger. Där finns också våra betydande miljöaspekter att läsa.

Avloppsvattenrening

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det gör vi genom att ta ta hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Bollebygd är också ägare men har inte anslutit sig ännu. Avloppsvatten från hushåll, skolor, industrier, kontor och sjukhus från de anslutna kommunerna rinner ner i mindre rör i marken och sedan vidare till Ryaverket via vårt 13 mil långa tunnelsystem. Vi renar avloppsvattnet från de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

Vatten från industrier lika rent som vatten från hushåll

Industrier och verksamheter måste först själva rena sitt vatten innan det släpps till Gryaab, så att det har samma kvalitet som det vatten som kommer från hushållen.

Nordens största reningsverk

Sett till mängden vatten som vi renar är Ryaverket Nordens största reningsverk. En vanlig dag får vi in ungefär 4 000 liter vatten varje sekund. En riktigt regnig dag kan den siffran fyrdubblas eftersom vi även får hit dagvatten från brunnar i gatan i centrala Göteborg och Mölndal.

Vi renar ditt avloppsvatten från:

  • fasta partiklar som kaffesump, potatisskal och toalettpapper.
  • organiskt biologiskt nedbrytbart material (BOD). Om BOD hamnar i havet bryts det ner och tar massor av syre från havsvattnet, som i sin tur orsakar sänkta syrehalter och bakterietillväxt. Därför är det viktigt att rena avloppsvattnet från BOD innan vattnet släpps ut i havet.
  • fosfor och kväve. Fosfor och kväve finns bland annat i vårt kiss och bajs och kan öka tillväxten av alger och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. När algerna dör sjunker de till botten och bryts ner vilket förbrukar vattnets syre. Detta kallas för övergödning och kan så småningom leda till att vi får så kallade döda bottnar.

Gryaabs utsläppsvillkor

Vi klarar redan dagens utsläppskrav på kväve och fosfor med god marginal, men vi jobbar ändå kontinuerligt med att utveckla reningsprocessen för att bli ännu bättre. Halten och mängden föroreningar i det samlade avloppsvattenutsläppet från reningsverket, det vill säga behandlat, delvis behandlat och obehandlat avloppsvatten, får inte överskrida följande värden.

Utsläppsvillkor vatten

ParameterHaltMängd
 Medelvärde per kalenderår Rullande medelvärde per tre kalenderår
BOD710 milligram per liter1 300 ton per år
Totalfosfor0,3  milligram per liter40 ton per år
Totalkväve8 milligram per liter1 000 ton per år

Rening på tre olika sätt

Avloppsvattnets reningsprocess, vattenbehandlingen, kan delas in i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Mekanisk rening kallas den reningen där olika maskiner och mekaniska processer renar vattnet. Hit hör bland annat våra grov- och finrensgaller. Skräp (rens) fastnar i gallren och tas om hand. I den kemiska reningen använder vi olika kemikalier för att  få bort näringsämnet fosfor ur avloppsvattnet. Med hjälp av järnsulfat fäller vi ut den fosfor som finns lös i avloppsvattnet. Det betyder att järnsulfaten klumpar ihop sig med fosforn och sjunker till botten (sedimenterar) och blir till slam. I den biologiska reningen hjälper bakterier till med att både bryta ner organiskt material (BOD7) och att omvandla näringsämnet kväve så att det hamnar i luften i stället för i vattnet.

Vattenbehandling

Här kan du lära dig mer om de olika stegen i Gryaabs vattenbehandling.

vattenbehandling