Hem > Vad vi gör > Avloppsvattenrening

Avloppsvattenrening

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Det gör vi genom att ta ta hand om avloppsvattnet från 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Avloppsvatten från hushåll, skolor, industrier, kontor och sjukhus i de sju ägarkommunerna rinner ner i mindre rör i marken och sedan vidare till verket via vårt 13 mil långa tunnelsystem. Vi renar avloppsvattnet från de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

Vatten från industrier lika rent som vatten från hushåll

Industrier och verksamheter måste först själva rena sitt vatten innan det släpps till Gryaab, så att det har samma kvalitet som det vatten som kommer från hushållen.

Nordens största reningsverk

Sett till mängden vatten som vi renar är Ryaverket Nordens största reningsverk. En vanlig dag får vi in drygt  4 000 liter vatten varje sekund. En riktigt regnig dag kan den siffran fyrdubblas eftersom vi även får hit vatten från brunnar i gatan i centrala Göteborg och Mölndal.

Vi renar ditt avloppsvatten från:

  • fasta partiklar som kaffesump, potatisskal och toalettpapper.
  • organiskt biologiskt nedbrytbart material (BOD). Om BOD hamnar i havet bryts det ner och tar massor av syre från havsvattnet, som i sin tur orsakar sänkta syrehalter och bakterietillväxt. Därför är det viktigt att rena avloppsvattnet från BOD innan vattnet släpps ut i havet.
  • fosfor och kväve. Fosfor och kväve finns bland annat i vårt kiss och bajs och kan öka tillväxten av alger och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. När algerna dör sjunker de till botten och bryts ner vilket förbrukar vattnets syre. Detta kallas för övergödning och kan så småningom leda till att vi får så kallade döda bottnar.

Gryaabs utsläppsvillkor

Vi klarar redan dagens utsläppskrav på kväve och fosfor med god marginal, men vi jobbar ändå kontinuerligt med att utveckla reningsprocessen för att bli ännu bättre.

  • BOD7 – 10 mg per liter som gränsvärde för året.
  • Fosfor – 0,4 mg per liter som gränsvärde för året. 0,3 mg per liter som riktvärde för året och under mars-maj och juni-augusti.
  • Kväve – 10 mg per liter som riktvärde för året.
Värdena gäller totalfosfor, totalkväve och BOD7(biokemisk syreförbrukning) i det samlade avloppsvattnet. Ett gränsvärde får aldrig överskridas. Om ett riktvärde överskrids måste Gryaab vidta åtgärder som gör att kravet kan uppfyllas.

Rening på tre olika sätt

Avloppsvattnets reningsprocess, vattenbehandlingen, kan delas in i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Mekanisk rening kallas den reningen där olika maskiner och mekaniska processer renar vattnet. Hit hör bland annat våra grov- och finrensgaller. Skräp och papper (rens) fastnar i gallrena och tas om hand. I den kemiska reningen använder vi olika kemikalier för att  få bort näringsämnet fosfor ur avloppsvattnet. Med hjälp av järnsulft fäller vi ut den fosfor som finns lös i avloppsvattnet. Det betyder att järnsulfaten klumpar ihop sig med fosforn och sedimenterar (sjunker till botten) och blir till slam. I den biologiska reningen hjälper bakterier till med att både bryta ner organiskt material (BOD7) och att omvandla näringsämnet kväve så att det hamnar i luften i stället för i vattnet.

Vattenbehandling

Här kan du lära dig mer om de olika stegen i Gryaabs vattenbehandling.

vattenbehandling