Utredning ger fortsatta möjligheter att utveckla svensk biogasproduktion

Idag presenterade utredaren Åsa Westlund biogasmarknadsutredningen för Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Karin van der Salm, vd på Gryaab, har varit Svenskt Vattens expert i utredningen.

Svenskt Vatten anser att utredningen är väl skriven, ger en bra bakgrundsbeskrivning och analys av nuläge och framtid. Utredningen har en nyanserad hållning till de olika typer av biogaspotentialer som tagits fram men samtidigt bedömer utredningen att nuvarande import av biogas behöver kompletteras med ökad inhemsk produktion.

Utredningen föreslår två bra och helt nödvändiga förslag som båda syftar till att öka svensk biogasproduktion:

-Avgörande att undantaget för koldioxidskatt finns kvar för biogas.

-För en fortsatt utveckling av biogasproduktion vid reningsverken är det helt grundläggande att även reningsverken som producerar biogas för uppgradering finns med i programmet för den så kallade uppgraderingspremien på ca 20-30 öre per kWh. Bra är också den 10-åriga långsiktighet som systemet siktar mot och att möjlighet finns för nya anläggningar att söka uppgraderingspremien.

Utredaren Åsa Westlund presenterade utredningens huvudinnehåll i DNdebatt idag: https://www.dn.se/debatt/sa-kan-svensk-produktion-av-biogas-oka-sju-ganger/

Kartläggning över biogasens nytta

En särskild utredare ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur man kan ge biogas konkurrenskraftiga villkor. Utredaren ska även analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU samt utvecklingen mot mer förnybar energi i transportsektorn.  Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål.

– 18 december, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn