Uppströmsenheten spårar utsläpp

Uppströmsenheten på Gryaab ska se till att det finns så lite oönskade ämnen i avloppsvattnet som möjligt när det kommer till Ryaverket. Det beror på att miljöfarliga ämnen stör reningsprocessen och förorenar avloppsslammet.

En del av uppströmsenhetens arbete går därför ut på att spåra olika utsläpp och ta reda på varifrån de kommer. 2015 var det ovanligt många incidenter med utsläpp till spill- eller dagvattennätet och medarbetarna har haft fullt upp med att hitta källorna.

Nej tack till tungmetaller

Gryaab bevakar halten av metaller i det vatten som kommer till Ryaverket och vid flera tillfällen de senaste åren har mätningarna visat på förhöjda halter av krom. I tunnelsystemet har Gryaab fasta provtagningsstationer
som täcker ungefär 98 procent av vattnet som leds från ägarkommunerna till Ryaverket. Trots det har man inte kunnat hitta källan. Därför påbörjade uppströmsenheten en provtagningsinsats i ett industriområde utanför provtagarnas upptagningsområde. Trots ihärdiga insatser har källan inte hittats, men å andra sidan har det inte heller varit några förhöjda halter av krom i avloppsvattnet under tiden provtagningen har pågått.

Olja på glid

Olja är ett ämne som varken är bra för reningsverket eller våra vattendrag. Under 2015 har två spårningar gjorts i jakt på eldningsolja efter att medarbetare på Gryaab rapporterat att det luktat olja i olika avloppstunnlar. Efter två dagars spårande hittades det första utsläppet i ett industriområde öster om Partille centrum. En trasig oljetank hade läckt eldningsolja ner i en golvbrunn kopplad till spillvattenledningen. Uppskattningsvis hade 4-6 m3 olja läckt ut innan källan hittades. Den andra spårningen skedde i september och startade i en avloppstunnel på Hisingen. Man kunde också konstatera att det fanns rejält med olja i Kodammarnas pumpstation. Till slut hittades källan i en fastighet på Gullbergsvassgatan där en oljetank hade monterats ner. Dessvärre hade nivålarmet, som var kopplat till direktbeställning av olja, inte tagits bort samtidigt. Det resulterade i att oljeleverantören hade fyllt på 2-3 m3 olja rakt in i ett rum, utan tank, som ledde till att oljan rann rakt ner i en golvbrunn. En del av oljan kunde saneras bort i Kodammarnas pumpstation men en del nådde ändå Ryaverket. Miljöförvaltningen har åtalsanmält fastighetsägaren.

Tallolja är en biologisk olja som är lättnedbrytbar, men även den kan orsaka problem i naturen och på reningsverket. Så när en tankbil lastad med 27 ton tallolja välte på Oskarsledens uppfart mot Älvsborgsbron en fredag i oktober var ett saneringsföretag snabbt på plats. Efter helgen kunde uppströmsenheten dock konstatera att det fortfarande fanns avsevärda mängder olja kvar i dagvattenledningar och troligen även i spillvattenledningar. Därför gjordes ytterligare en sanering och 19 ton olja kunde sugas upp ur dagvattensystemet.

Deg gav extrakneg

Järnbrottsdammen är en sedimenteringsdamm som renar dagvatten från Högsbo industriområde. I slutet av september hade dammen blivit förorenad av fett och deg och en spårning startades. Tillsammans med Miljöförvaltningen och förvaltningen Kretslopp och vatten spårade uppströmsenheten utsläppet till Pågens bageri i närheten. På grund av en skadad ledning läckte bageriets förorenade processvatten in i dagvattensystemet. Tyvärr hade Järnbrottsdammen hunnit bli så pass förorenad att den behöver saneras. Under tiden kommer vattnet från dammen att anslutas till spillvattennätet för att skydda recipienterna, Stora Ån och Välenviken, som är naturreservat.

Vassare spårningar

Det är både ett tidsödande och resurskrävande arbete att spåra utsläpp och ofta hittas ingen källa innan utsläppet avtar. För att bli ännu vassare på detta område har uppströmsenheten satt som mål att vara lyckosamma i minst hälften av alla spårningar som genomförs 2016.

– 14 juni, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn