Protokoll konstituerande styrelsesammanträde 2016-03-14