Bilaga T6 Åtgärder som genomförts i Ryaverkets ägarkommuner 2011-2015