Bilaga CI.01.06. Samrådsyttrande från övriga myndigheter