Bilaga CI.01.04. Minnesanteckningar från avgränsningssamråd