Praktik ledde till projektanställning

Ahmad Al Hamad är en av tre praktikanter på Gryaab från GR:s snabbspår för VA-ingenjörer. Målet med projektet är att matcha nyanländ kompetens med behoven hos Göteborgsregionens kommuner och kommunala bolag. För Ahmad och Gryaab blev projektet en fullträff. Efter en sex månader lång praktik har Ahmad nu fått en projektanställning med start i oktober.

–  Jag har varit på flera intervjuer på olika företag, men jag trivs mycket här och ville gärna vara kvar. Det är spännande och utvecklande. Jag upplever att ett kommunalt bolag förstår hur viktigt det är att integrera sig och att det tar tid att lära sig språket.

Från Damaskus till Göteborg

Ahmad som är utbildad väg- och vatteningenjör kommer från Damaskus, Syrien och har nu varit i Sverige i två år. Efter en lång väntan på asyl fick han i september 2015 beskedet om att få stanna.

– När jag hade fått uppehållstillstånd läste jag SFI i två månader och sen började jag på Korta vägen för utländska teknikingenjörer. Under tre månader fick vi lära oss hur det är på svenska arbetsplatser men även olika program som Office och CAD.

Det i sin tur ledde till att han kom i kontakt med Göteborgsregionens kommunalförbunds snabbspår för VA-ingenjörer och den 21 mars hade Ahmad sin första dag som praktikant på Gryaab.

– I början var det svårt att förstå språket, men mina kamrater på avdelningen har hjälpt mig och vi pratar mycket vilket får mig att utvecklas. Varje dag lär jag mig nya saker och jag trivs väldigt bra.

Nya erfarenheter

Under sin tid som praktikant har Ahmad tillhört avdelningen för utveckling, kvalitet och miljö. Han har arbetat mycket med provtagning kring slambehandlingen och studerat hur man kan minska utsläpp av växthusgaser. I månadsskiftet september/oktober byts alltså praktiken mot en projektanställning på ett år, men fokuset på slam kommer att ligga kvar.

– Det ska bli intressant att lära mig mer om slam, det är spännande. Det nya projektet går ut på att utreda det bästa sättet att ställa om från mesofil till termofil rötning och vad termofil rötning skulle innebära för till exempel gasproduktionen och TS-halten på det avvattnade slammet.

TS-halt, eller torrsubstanshalt, är ett mått på mängden fasta partiklar i förhållande till mängden vatten i slammet. Det är viktigt för avloppsreningsverk eftersom en högre TS-halt bland annat innebär minskade driftkostnader och en ökad biogasproduktion. För Ahmad som nu har stor erfarenhet av själva provtagningen, kommer utmaningen istället att ligga i analysering och rapportering.

– Att ta slamprover går ganska mycket på rutin, utmaningen i projektet är att utvärdera provsvaren. Att tänka själva varför resultatet blir så här eller vad som kan ha påverkat. Sen skriver jag även rapporterna på svenska, vilket är svårt men väldig bra eftersom jag lär mig mycket.

Sammanhållning och samarbete

Vad Ahmad tycket bäst om med att jobba på Gryaab är sammanhållningen och samarbetet – både mellan kollegor och mellan olika avdelningar.

– Jag jobbar inte bara med min avdelning utan även med labb och process. Alla jobbar med varandra och du har inte bara din uppgift. Om det är något du inte förstår kan du gå direkt och fråga och så får du en massa information. Det gör att man trivs väldigt bra.

– 14 september, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn