Säkerhetsinformation till allmänheten

Gryaab AB driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog och 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste. Man lagrar även ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem.

Gryaab ansvarar för transport och rening av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten säkras vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. Bolaget ägs gemensamt av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Syrhåla

Vid Syrhålaanläggningen på Krossvägen har behandlat avloppsslam deponerats i ett bergrum om cirka 600 000 kubikmeter. Cirka en fjärde del av bergrummet innehåller utrötat slam och grundvatten. Övriga volym består av stora mängder brandfarliga gaser, dels biogas (metan) som uppstår under efterrötningen av det deponerat avloppsslammet och dels petroleumgas kvar från tidigare verksamhet då utrymmet användes för beredskapslagring av olja.

Verksamheten vid Syrhåla följer Seveso III lagstiftningens högre krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (lagen (1999:381) förordningen (SFS 2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8)). Säkerhetsrapport för verksamheten har lämnats in till berörda myndigheter.

Farliga ämnen

 • Trivialnamn/generisk benämning:         Biogas (cirka 60% metan)
  Faroklassificering:                                      H220, H280
  Farliga egenskaper:                                    Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning.
 • Trivialnamn/generisk benämning:         Petroleumgas
  Faroklassificering:                                      H220, H280
  Farliga egenskaper:                                    Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning.

Risker vid hantering

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en explosion. Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning.

Vid upptäckt gasläckage ska personer i närheten av anläggningen omedelbart ta sig i säkerhet. Det innebär ett avstånd på minst 400 meter, och bort från vindriktningen.

Om allmänheten behöver varnas beslutar räddningstjänstens räddningsledare att gå ut med ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska du gå inomhus där du är bättre skyddad. Stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT. Se även information på www.krisinformation.se.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Till 113 13 kan allmänheten ringa dygnet runt och få verifierad information.

För att hantera följderna av en eventuell olycka har Gryaab arbetat fram en internplan för räddningsinsatser som sträcker sig utanför anläggningen i Syrhåla. Den finns som underlag till räddningstjänstens kommunala plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter. Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner och order från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Allmänheten får inte vistas på bergrumsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. All berörd personal utbildas även regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Gryaab samarbetar med Räddningstjänsten Storgöteborg för att begränsa riskerna i verksamheten. Vi är skyldiga att:

 • vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område.
 • kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.
 • i så hög grad som möjligt begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Tillsyn

Senaste tillsynsbesöket utfördes av Länsstyrelsen 2020-11-05.
Länsstyrelsen gjorde en periodisk besiktning av verksamheten 2021-10-14.

Tillsyn av verksamheten ansvarar Länsstyrelsen för. Information om genomförda och planerade tillsynsbesök vid anläggningarna kan erhållas av Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010 – 224 40 00
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Gryaab är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14 001:2015.