Hem > Om Gryaab > Jobba hos oss

Jobba hos oss

När vi frågar våra medarbetare om vad de gillar med att jobba på Gryaab lyfter många möjligheten att bidra till ett mer hållbart samhälle, att kollegorna är kompetenta och att stämningen är god. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Vill du också vara med och jobba för ett renare hav och en bättre miljö? Då kan du söka jobb hos oss. Vi är ett regionalt bolag med stor frihet och en modern arbetsplats i ständig utveckling. Vi har investerat i en helt ny driftcentral med ett högteknologiskt laboratorium. Hos oss på Gryaab finns stor möjlighet att utvecklas och vi är en arbetsplats med många olika yrkesgrupper. Det finns över 40 olika befattningar på Gryaab och det vi alla har gemensamt är att vi jobbar tillsammans för ett renare hav.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Examensarbeten

Vill du göra ett examensarbete som gör skillnad? Och dessutom knyta kontakter inför framtiden? Du som läser på högskola och universitet har möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss. Många av våra examensarbeten kräver utbildning inom miljö/teknik. Just nu har vi fyra examensarbeten lediga.

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk (pågår)

Detta projekt syftar till att utveckla och uppdatera ett användarvänligt och lätthanterligt beräkningsverktyg för att förbättra avloppsreningsverks möjligheter att själva beräkna sin klimatpåverkan, sätta upp mål och följa upp förbättringsåtgärder. I det här projektet kommer en genomgång av de nuvarande emissionsfaktorerna att göras för att se om de fortfarande är relevanta, och en omvärldsbevakning kring användning av beräkningsverktyget ingår.

Resultatet kommer att användas för att göra en ny version av beräkningsverktyget som kommer att publiceras på VA-teknik Södras hemsida.

Projektet är ett samarbete mellan Gryaab AB, Vatten Miljö Teknik vid institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och Miljösystemanalys vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Du kan läsa mer om examensarbetet här: Carbon Footprint for Wastewater Treatment Plants

Aktivt kol för avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten (pågår)

Projektet syftar till att utreda om det är möjligt att separera aktivt kol, som har använts för att absorbera läkemedelsrester, i de skivfilter som finns på Ryaverket. I det här projektet kommer laboratorieförsök att göras med pulveriserat aktivt kol och skivfilter, tester med och utan fällnings- och flockningskemikalier, samt litteraturstudie kring läkemedelsrening och pulveriserat aktivt kol. Projektet utförs på plats på Ryaverket i Göteborg.

Resultatet kommer att bli en del av den större förstudien kring hur läkemedelsrening kan införas på Ryaverket, vid behov, och användas som beslutsunderlag för Gryaab.

Projektet är ett samarbete mellan Gryaab AB, Vatten Miljö Teknik vid institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers samt VA-teknik vid institutionen för Kemiteknik på Lunds Tekniska Högskola.

Du kan läsa mer om examensarbetet här: Activated Carbon to Separate Pharmaceutical Residues from Wastewater

Karaktärisering av organiskt material i inkommande avloppsvatten

Målet med det här examensarbetet är att karaktärisera det organiska materialet i inkommande avloppsvatten. Organiskt material delas ofta in i partikulärt eller lösligt respektive biologiskt nedbrytbart eller inert. I det här projektet ska studenten ta prov på inkommande avloppsvatten och med hjälp av olika typer av laboratorieanalyser karaktärisera det organiska materialet. Resultatet kommer att användas av Gryaab som indata till matematisk processmodellering av avloppsreningsverket.

Projektet är ett samarbete mellan Gryaab AB och Vatten Miljö Teknik vid institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Du kan läsa mer om examensarbetet här: Characterization of organic matter in wastewater

Effekten av vattenverksslam på avloppsreningsverk

Vid produktion av dricksvatten bildas också ett aluminiumrikt slam. I Göteborg leds detta slam till avloppsreningsverket. Det är oklart hur och var detta slam avskiljs på avloppsreningsverket och om/hur mycket av reningsverkets kapacitet som går åt till detta. I ett framtida klimat med högre hydraulisk belastning kommer sedimenteringskapaciteten på reningsverket bli än mer begränsande. Om vattenverkslam upptar 5% eller mer av kapacitet skulle annan avsättning av vattenverkslammet frigöra värdefull reningskapacitet.

Som metod kommer massbalansberäkningar att användas. Jämförelse kommer att göras mellan massbalanser för ämnen typiska för vattenverksslam och för ämnen typiska för kommunala avloppsreningsverk. Målet med det här projektet är att besvara följande frågor.

  • Var på avloppsreningsverket avskiljs vattenverksslammet?
  • Hur mycket av vattenverksslammet når det sista sedimenteringssteget?
  • Påverkar vattenverksslammet sedimenteringens kapacitet? I så fall, hur mycket?

Projektet är ett samarbete mellan Gryaab, som driver avloppsreningsverket Ryaverket, Kretslopp och Vatten som driver dricksvattenanläggningarna i Göteborg och Chalmers.

Du kan läsa mer om examensarbetet här: Effect of drinking water sludge on wastewater treatment