Hem > Om Gryaab > Gryaabs miljötillstånd

Gryaabs miljötillstånd

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2020 Gryaab fortsatt tillstånd för verksamheten vid Ryaverket. Första januari 2021 tog Gryaab tillståndet i anspråk. Det nya miljötillståndet innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortsätta enligt plan fram till 31 december 2036. Avloppsvattnet kan avledas via Gryaabs tunnelsystem till Ryaverket för behandling precis som idag och kan efter behandling släppas ut i den befintliga utsläppspunkten vid Rya Nabbe strax väster om Älvsborgsbron.

Miljötillståndet i korthet

Tillståndet ger Gryaab möjlighet att maximalt under en vecka ta emot avloppsvatten som motsvarar mängden organisk substans från 1 850 000 personer. I denna mängd ingår också avloppsvatten från industrier och verksamheter, personer som pendlar in i området och andra som vistas här tillfälligt.

Tillståndet har ett antal villkor som Gryaab måste följa. Villkoren handlar om hur mycket fosfor, kväve och organisk substans (BOD7) som får släppas ut i havet. Hur kemikalier ska hanteras, hygienisering av slam, åtgärder för att minska miljöpåverkan från transporter, buller, lukt, luftutsläpp och energi ingår också i de nya villkoren för verksamheten.

Gryaab ska kontrollera och underhålla tunnlar och ledningar för att motverka inläckage. I samarbete med ägarkommunerna ska Gryaab arbeta för att minimera mängden tillskottsvatten som leds till Ryaverket. Oönskade ämnen från industrier ska följas upp och får inte påverka reningsprocessen, slamkvaliteten eller havet negativt.

Inom fem år, senast i mars 2025, ska Gryaab redovisa en plan för hur reningsverket kan byggas ut för att minska utsläppen ytterligare. De utsläppsnivåer som ska uppnås då liknar de utsläppskrav som nyligen införts för de större avloppsreningsverken i Stockholm. Förutom krav på minskade utsläpp av näringsämnen och organisk substans ska frågan om hur läkemedelsrester och andra miljöfarliga ämnen kan minskas utredas under en prövotid. Även läckaget av metan från slamhanteringen ska utredas och Gryaab ska lämna förslag på hur det ska minska.

Gryaabs bedömning är att det nya tillståndet ger möjlighet till att fortsätta verksamheten och utveckla den enligt den planering som inletts i samråd med ägarkommunerna. Den tid som tillståndet gäller för gör att anläggningarna kan förbättras och utvecklas i en rimlig takt.

FAKTA

Miljötillstånd – I miljölagstiftningen är en central del att verksamheter av en viss omfattning och som påverkar miljön ska ha ett tillstånd från myndigheterna. I Gryaabs fall är det Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län som ger ett sådant tillstånd.

Tillståndets omfattning – Tätbebyggelsens storlek får vara högst 1 300 000 personekvivalenter. Under en vecka får avloppsvatten motsvarande maximalt 1 850 000 personekvivalenter tillföras reningsverket.

Giltighet – Tillståndet gäller till och med den 31 december 2036.

Utredningar – Senast i mars 2025 ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och att miljökvalitetsnormerna uppfylls för ytvatten. Utredningarna ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2070. Som underlag till handlingsplanen för utbyggnad ska också utredningar ingå om hur miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen inklusive läkemedelsrester kan begränsas.

Utsläppsvillkor vatten

Parameter Halt Mängd
  Medelvärde per kalenderår  Rullande medelvärde per tre kalenderår
BOD7 10 milligram per liter 1 300 ton per år
Totalfosfor 0,3  milligram per liter 40 ton per år
Totalkväve 8 milligram per liter 1 000 ton per år