Gryaabs miljötillstånd

Första januari 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd för Ryaverket i anspråk. Det innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortsätta enligt plan fram till 31 december 2036. Avloppsvattnet leds via Gryaabs tunnlar till Ryaverket för att renas och släpps sedan ut i havet.

Framtida behov av utbyggnad kräver tillstånd

Gryaab planerar att utöka Ryaverket med ytterligare anläggningsdelar till följd av den förväntade befolkningsökningen samt se över behovet av att uppgradera och utveckla befintlig verksamhet. Gryaab har därför påbörjat arbetet med en ansökan om nytt miljötillstånd för fortsatt drift av Ryaverket, inklusive ombyggnationer och utökad kapacitet samt bortledning av grundvatten. Gryaab har också påbörjat arbetet med en ansökan om tillstånd till bland annat bortledning av grundvatten inför anläggande av ny inloppspumpstation.

Samråd i juni 2023

För respektive ansökan genomförs samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

Samråd angående ansökan om nytt tillstånd för Ryaverket

I samband med arbetet med ansökan om nytt tillstånd för Ryaverket genomför Gryaab avgränsningssamråd. Ett samrådsunderlag som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning, dess förväntade miljöeffekter och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll har upprättats. Den planerade verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan bedöms bli det fortsatta utsläppet av renat avloppsvatten till Rivö fjord. Övrig förväntad miljöpåverkan är bland annat lukt, buller, utsläpp till luft samt grundvattenavsänkning.

Ett samrådsmöte med enskilda (fastighetsägare, ledningsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer) som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten och den allmänhet som kan antas bli berörd äger rum torsdagen den 15 juni kl. 17.30-ca 19.30 i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrovägen 3 i Göteborg. Det finns även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast den 27 juni 2023 via e-post till sara.grantz@sweco.se eller till Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg. Märk ämnesrad alt kuvert med ”Samråd Nya Rya”. Du når oss även på telefon 0723-94 42 96.

Ett samrådsmöte med enskilda (verksamheter) som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten äger rum fredagen den 16 juni kl. 09.00- 12:00 i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrovägen 3 i Göteborg, Det finns även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast den 27 juni 2023 via e-post till sara.grantz@sweco.se eller till Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg. Märk ämnesrad alt kuvert med ”Samråd Nya Rya”. Du når oss även på telefon 0723-94 42 96.

Samråd angående ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning och andra arbeten för ny inloppspumpstation inom Ryaverket

I samband med arbetet med ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning och andra arbeten för ny inloppspumpstation inom Ryaverket genomför Gryaab avgränsningssamråd.

Ett samrådsunderlag som beskriver åtgärdernas lokalisering, omfattning, utformning, dess förväntade miljöeffekter och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll har upprättats. De planerade åtgärdernas huvudsakliga miljöpåverkan bedöms vara grundvattenbortledning och bullrande arbeten. Du är välkommen att lämna skriftliga synpunkter senast den 20 juni 2023 via e-post till lisa.bulow@sweco.se eller till Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, märk ämnesrad alt kuvert med ”Samråd inloppspumpstation”. Du når oss även på telefon 0723-73 09 04.

Samrådsunderlaget

Nedan finns de två samrådsunderlagen. Du kan också höra av dig till oss om du vill ha underlaget postat till dig.