Gryaabs miljötillstånd

För att bedriva avloppsvattenrening krävs det att man har ett miljötillstånd, som förtydligar vad som gäller för att få rena vattnet. Första januari 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd för Ryaverket i anspråk. Det innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortsätta enligt plan fram till 31 december 2036.

Stor tillståndsansökan nu inlämnad

Gryaab planerar att utöka Ryaverket med ytterligare anläggningsdelar till följd av den förväntade befolkningsökningen samt se över behovet av att uppgradera och utveckla befintlig verksamhet. I maj 2024 lämnade Gryaab in en ny ansökan om nytt miljötillstånd för fortsatt drift av Ryaverket, inklusive ombyggnationer, utökad kapacitet och bortledning av grundvatten.

Tillståndsansökan inför anläggande av ny inloppspumpstation inskickad

I december 2023 lämnade Gryaab in en andra, till omfånget något mindre,  ansökan om tillstånd till bland annat bortledning av grundvatten inför anläggande av ny inloppspumpstation. Du hittar ansökan och bilagor här på sidan. här hittar du även Samrådsunderlag för både den här och den större tillståndsansökan. Huvuddokumenten som till exempel ansökan och teknisk beskrivning finns tillgänglighetsanpassade. Bilagorna är inte anpassade.

Tillståndsansökan för utökad verksamhet

Vi har sökt tillstånd enligt miljöbalken till bland annat fortsatt och utökad verksamhet vid Ryaverket, Gryaab.

Tillståndsansökan inloppspumpstation

Vi har sökt tillstånd till bland annat bortledning av grundvatten inför anläggandet av ny inloppspumpstation.
22 MAJ, 2024