Förbindelseledning under Mölndalsån 

Gryaab behöver lägga två nya ledningar under Mölndalsån för att säkerställa transporten av avloppsvatten till Ryaverket. En prövning av arbetet behöver göras för att visa hur vattenverksamheten påverkar eller skadar miljön. Då är samråd med tillsynsmyndigheten och allmänheten en viktig del.  

Avloppsvatten leds till Gryaab på Hisingen från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal genom ett tunnelsystem som passerar Mölndal. Under Mölndalsån leds vattnet genom en ledning som förbinder tunneln innan och efter ån. Idag finns det bara en ledning som förbinder de två tunnelavsnitten. För att se till att Gryaab kan leda avloppsvattnet även om ledningen behöver underhållas eller går sönder planerar Gryaab att installera två nya förbindelsledningar. De nya ledningarna kommer också att vara större än idag för att kunna leda högre flöden framöver.  

Tillståndsprövningen 

Byggandet av de nya ledningarna och driften av dem anses som vattenverksamhet enligt Miljöbalken, 11 kapitlet 3§, och därför behöver Gryaab söka tillstånd. Vid tillståndsprövningen ska Gryaab visa hur vattenverksamheten påverkar eller skadar miljön och en miljöbedömning ska därför göras. Efter en genomförd miljötillståndsprocess reglerar miljödomen hur konsekvenserna ska hanteras och hur de eventuellt ska ersättas.

Samrådet är en viktig del i miljötillståndsprocessen och utgörs av ett undersökningssamråd. Gryaab ska samråda med Länsstyrelsen (Gryaabs tillsynsmyndighet) och andra berörda, som till exempel fastighetsägare och närboende.

Undersökningssamrådet med Länsstyrelsen är nu avslutat. Länsstyrelsen anser att projektet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet kommer att lämnas in under våren 2022.

Synpunkter på samrådshandlingen lämnas till Oskar Åkerlund.

Planerat arbete i korthet 

Ledningen som idag leder avloppsvattnet under Mölndalsån från Lerum, Härryda, Partille och Mölndal har varit i drift sedan 1967. Under åren 2020 och 2021 har en förprojektering genomförts där alternativa sträckningar och utföranden av nya ledningar har utretts under ån, vid gränsen mellan Mölndal och Göteborg. Förprojekteringen har visat att ledningarna kan förläggas schaktfritt på merparten av sträckan med rörtryckning som förläggningsmetod.

Detaljprojekteringen för arbetet är påbörjad, för att i detalj planera vad som behöver göras, hur det ska göras, av vem och när. Under planeringen och vid byggnationen kommer stort fokus att läggas på samordning med berörda parter och aktörer i området för att arbetet ska kunna ske med så liten påverkan som möjligt. Arbetet med ledningarna beräknas kunna starta hösten 2023 och vara klar vid årsskiftet 2025/2026.

Mer information om processen och planeringen av de nya ledningarna finns i samrådsunderlaget.

Projektledare och kontaktperson: Oskar Åkerlund, oskar.akerlund@gryaab.se, 031 64 73 95

Vy över korsningen Mölndalsvägen och Kroksslättsparkgata där Gryaab ska bygga nya ledningar

Vy över det berörda området vid korsningen Krokslättsparkgata och Mölndalsvägen.