Läkemedelsrening anpassad för svenska reningsverk

-Fyraårigt utvecklingsprojekt med goda resultat

Gryaab är en av flera organisationer som deltagit i projekt som har utvecklat reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar.

-Det har varit roligt att hjälpas åt mellan universitet, företag och kommuner. Tillsammans finner vi bra lösningar! Det säger Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, som tillsammans med Michael Cimbritz vid Lunds Universitet sammanställt slutrapporten för projekten.

Uppdrag: främja avancerad avloppsvattenrening

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten under fyra år, från 2014 till 2017, stöttat åtta projekt för att främja avancerad rening av avloppsvatten. Projekten har bedrivits av universitet, företag och kommunala reningsverk i Sverige, med fokus på att utveckla reningstekniker som minskar utsläpp av läkemedelsrester och andra svårbehandlade föroreningar. Totalt har 32 miljoner kronor delats ut till projekten. Gryaab har varit med och drivit ozonförsök, rest runt i Europa och sett hur andra gör och slutligen skrivit slutrapporten. Resultaten visar att det finns tekniker för att ta bort läkemedel som skulle passa för svenska reningsverk.

-På svenska reningsverk har vi hög fosforavskiljning och vi återför slam i kretsloppet, eftersom det gynnar miljön. Med metoderna som projekten har utvecklat, kan vi fortsätta med det även där det behövs läkemedelsrening, berättar Ann Mattsson.

Rening med ozon och aktivt kol

Två metoder som testats är rening med ozon och rening med aktivt kol. Genom att behandla vattnet med ozon bryts molekylerna sönder och genom att filtrera vattnet genom aktivt kol skiljs molekylerna istället av. Båda metoderna fungerar bra och blir ännu bättre av olika kombinationer med biologiska reningssteg. Metoderna tar bort ungefär 90 procent av organiska föreningar i vatten, men fungerar olika bra för olika ämnen. En utmaning är att anpassa och installera metoderna så att tekniken passar hop med det enskilda reningsverket. Den andra utmaningen blir att  besluta var det är lämpligt att införa den nya tekniken.

-Vi behöver räkna ut vid vilka reningsverk det är värt att införa den här tekniken, vilka krav som ska uppfyllas,  för vilka ämnen det ska renas och till vilken recipient, avslutar Ann Mattsson.

Efterlängtad slutrapport

Resultaten av de åtta projekten som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget 2014-2017 redovisas i slutrapporten “Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten”.

Mer information ges av Gryaabs utvecklingschef Ann Mattsson, tfn 0705-79 74 22, ann.mattsson@gryaab.se.

– 28 juni, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn