Vatten som vatten – eller?

Vatten som vatten tänker kanske du? Men för oss på reningsverket finns det många olika sorters vatten. Samlingsnamnet avloppsvatten är vatten som på något sätt påverkats av samhället. Skillnaden beror på var vattnet kommer ifrån och hur det använtsDärför delar vi upp vattnet i bland annat spillvatten, dagvatten, processvatten, tillskottsvatten med mera. Många vattentyper med andra ord som vi ska berätta mer om. 

Spillvatten 

Cirka 40 procent av vattnet som kommer till Ryaverket är spillvatten. Det är vattnet som du använder varje dag hemma för att duscha, spola i toaletten, tvätta eller diska. Gryaab tar emot spillvatten från alla hushåll som är anslutna till det kommunala avloppssystemet i våra ägarkommuner. Vi tar även emot spillvatten från skolor, sjukhus, företag och industrier, men detta vatten får inte innehålla andra ämnen eller mer föroreningar än spillvattnet från hushåll. 

Tillskottsvatten 

Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för det vattnet som kommer till reningsverket utöver spillvatten. Cirka 60 procent av vattnet som kommer till Ryaverket är tillskottsvatten. Det kan vara dagvatten eller havs-, och dricksvatten som läcker in i avloppsvattentunnlarna. När det regnar mycket eller är hög havsnivå kommer det mycket tillskottsvatten till reningsverket. På Gryaab arbetar vi för att minska mängden tillskottsvatten eftersom det späder ut spillvattnet och gör det svårare att rena. Våra reningsprocesser är inte gjorda för att rena tillskottsvatten.  

Dagvatten 

Till dagvatten räknas regn, snö och smältvatten. I naturen tränger vattnet ner i maken och dunstar bort. Men på hårda ytor i stadsmiljö samlas vattnet på ytan och rinner ner i gatubrunnar. Det mesta av dagvattnet i våra ägarkommuner leds ut i egna ledningar till närmaste vattendrag. Men i vissa delar av Göteborg och Mölndal är det så kallade kombinerade avloppsystem där dagvatten och spillvatten går i samma ledningar till reningsverket. När det regnar mycket kan det därför komma mycket vatten till reningsverket. Dagvatten kan innehålla föroreningar och tungmetaller från trafiken. Det viktigt att inte tvätta bilen på gatan eller i naturen eftersom detta vatten släpps ut i naturen orenat. Gör om och gör rätt – kör till en biltvätt.  

Processvatten 

Allt vatten som används inom tillverkning eller industri kallas för processvatten. Vad detta vatten används till och vad det innehåller varierar kraftigt. Ett rent processvatten kan efter godkännande från kommunens miljöförvaltning rinna ut i ett närliggande vattendrag. Att leda ett rent vatten till reningsverket är helt onödigt och kostar pengar.  

Om processvatten ska få avledas till reningsverket måste det vara lika rent som spillvatten från hushåll. Det godkännas och får inte innehålla något som kan ge negativ effekt på reningsprocessen, slammet, recipienten (vattendrag där det renade vattnet släpps ut), ledningsnätet eller personalens hälsa. Ett förorenat vatten som inte kan behandlas i det kommunala avloppsreningsverket måste hanteras av industriverksamheten på annat sätt. 

Länsvatten 

När det byggs kan borrning, schaktning och sprängning av bergmassor göra att länsvatten bildas. Det är regnvatten, grundvatten och spolvatten som samlas i byggroparna och behöver pumpas bort från byggetLänsvatten innehåller ofta höga halter partiklar, föroreningar och näringsämnen och behöver därför först lokal rening innan det får ledas till närmaste vattendrag. Vi vill inte ha länsvatten till reningsverket eftersom vi inte byggts för att rena denna typ av vatten. Partiklarna och föroreningarna skulle då riskera att hamna i vårt slam eller i havet. Prata med din kommuns miljöförvaltning om vilka krav som gäller för länsvatten där du bor.  

Lakvatten 

Lakvatten bildas av nederbörd som passerat genom en deponi av till exempel hushållsavfall. Det är också vattnet som pressas ur avfallet vid komprimering. Lakvattnet är ofta förorenat av till exempel tungmetaller och salter från avfallet och måste genomgå avancerad rening på plats innan det kan ledas vidare till reningsverket.  

Gryaab tar emot renat lakvatten från tre deponier. Anledningen till att det renade lakvattnet leds till Ryaverket trots att det renas vid deponin är att den lokala reningen är fokuserad på miljögifter, men inte kan rena bort kväve. Lakvatten från deponier innehåller stora mängder kväve som kommer från till exempel matrester och annat organiskt material. Kväve är ett av de ämnen som Ryaverket är byggt för att ta bort.