Måla gärna gult, men inte kadmiumfult

Kadmium är en av de giftigaste tungmetallerna som finns och vi behöver arbeta för att minska flödet i miljön. Växter tar lätt upp det kadmium som förekommer naturligt i jorden genom sitt rotsystem och vi får därför i oss ämnet via maten. Rökare får också i sig kadmium via tobak Kadmium lagras i kroppen och effekterna märks först senare i livet eftersom halterna byggs upp över tid. Ämnet kan kopplas till olika slags hälsoproblem som njurbesvär, cancer och benskörhet.

Fortsatt jobb trots minskning
Även om mängden kadmium i avloppsvatten och slam kraftigt minskat sedan 70-talet, behöver vi fortsätta jobba för att ytterligare minska förekomsten. På Gryaab arbetar vi aktivt med att minska inflödet av farliga ämnen till Ryaverket för att skapa en hållbar återföring av slam som växtnäring till jordbruksmark. Kadmium, som till stor del avskiljs och hamnar i slammet på Ryaverket, begränsar mängden slam som kan användas i kretsloppet

Det kadmium som passerar reningsverket och slutligen hamnar i miljön innebär också ett hot eftersom förhöjda halter kadmium i vattendrag, sediment och jordar innebär att mer kadmium ansamlas i näringskedjan.

Källor till kadmium i avloppsvatten
Det kadmium som når Ryaverket med inkommande vatten kommer från flera olika källor. Utsläppen från anslutna industrier är idag litet, genom åtgärder och ett aktivt miljöarbete. En stor del av det kadmium som kommer från hushållen kommer från maten vi äter, men andra källor som atmosfäriskt nedfall som hamnar i damm och material i byggnadskonstruktion har också betydelse. Kadmium når även Ryaverket med tillskottsvatten, ungefär en tredjedel av allt kadmium härstammar från denna källa. Tillskottsvatten kan exempelvis vara dagvatten från hårt trafikerade ytor eller inläckage på ledningar. Läs mer om vad tillskottsvatten är här.

Trots ett kadmiumförbud i Sverige sedan 1982 finns ett antal undantag där kadmium fortfarande får användas i samhället. Till dessa undantag hör konstnärsfärger, som används både i hemmet och vid konstskolor och andra liknande verksamheter.

Vad kan vi göra för att minska mängden kadmium?
För att minska mängden kadmium behöver vi arbeta brett och hjälpas åt tillsammans, även på samhällsnivå. Vi på Gryaab behöver, tillsammans med andra aktörer, fortsätta arbetet med att minska mängden tillskottsvatten in till reningsverket.

Konstnärsskolor och privatpersoner som målar hemma kan hjälpa till genom att inte använda konstnärsfärger med kadmium. Köp gula eller röda färger där det står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium. Du kan alltid fråga i butik eller höra med leverantören om du är osäker på färgens innehåll. Var också alltid noggrann med att lämna in överblivna färgrester till din miljöstation eller återvinningsstation. Konstskolor, studieförbund och liknande verksamheter kontaktar sin kommun för mer information om hur farligt avfall hanteras i respektive kommun.

Välj rätt färg

Köp gula och röda konstnärsfärger där det står ”hue”, ”sub” eller ”imit” efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium.