Koppar – Perfekt till kaffet, men inte lika bra i miljön

Koppar är en metall med många egenskaper, bland annat goda korrosionsegenskaper och bra ledningsförmåga. Koppar är livsnödvändigt som mikronäringsämne för djur och växter och har en viktig funktion bland annat vår ämnesomsättning. Metallen finns naturligt i alla livsmedel och Livsmedelverket rekommenderar ett dagligt intag på 0,9 mg koppar till vuxna. En naturlig källa till koppar är till exempel vanligt dricksvatten och kaffet vi dricker ur våra koppar.  

Giftigt i höga koncentrationer
I höga koncentrationer är koppar dessvärre giftigt för organismer i mark- och vattenmiljö. Skadliga effekter kan uppstå redan vid de halter som uppmäts i förorenade miljöer som till exempel storstäder. På Gryaab arbetar vi aktivt med att minska inflödet av farliga ämnen till Ryaverket och för att skapa en hållbar återföring av slam som gödsel på jordbruksmark. Koppar, som till stor del avskiljs och hamnar i slammet på Ryaverket, leder till en sämre slamkvalitet och begränsar mängden slam som kan återföras till kretsloppet. 

Källor till koppar
Den mest betydande källan till koppar i vårt slam är korrosion av kopparledningar för dricksvatten. I Göteborg innebär den kemiska sammansättningen av dricksvattnet att kopparkorrosionen är hög. Två andra stora källor till koppar i vårt slam finns i tillskottsvattnet. Det äldre ledningsnätet i Göteborg består ofta av kombinerade system, där både hushållsspillvatten och tillskottsvatten sotill exempel dagvatten leds till Ryaverket 

Den största källan i dagvatten är från bilarnas bromsbelägg som är gjorda av mässingen legering som innehåller koppar. Koppar kommer också från koppartak och fasadbeklädnad. I stadsmiljö avger kopparytor 1 – 2 gram koppar per kvadratmeter och år genom korrosion. Koppar som inte hamnar i, och förorenar, avloppsslammet på Ryaverket riskerar att nå en sjö eller ett annat vattendrag vilket bidrar till negativa miljöeffekter. 

Vad kan vi göra för att minska mängden koppar?
För att minska mängden koppar i naturen finns det ett antal saker som vi på Gryaab tycker är viktigt att arbeta med. Ett bra alternativ till kopparledningar är att använda dricksvattenledningar av plast (polyeten) eller rostfritt material. Kopparledningar har lång livslängd och det är viktigt att arbeta proaktivt för att ersätta dessa med miljövänliga alternativ vid exempelvis reparationer eller om- och nybyggnation. Det är också viktigt att vara mycket restriktiv med användningen av koppar i utvändiga byggmaterial som fasader eller på tak. Det finns mer miljövänliga alternativ och en del av dem liknar koppar. Det är ett bättre förstahandsval.