Gryaabs svar på debattartikel i GP

Härom veckan publicerade GP en alarmistisk debattartikel, där debattörerna vill förbjuda att slam sprids på åkermark. Debattörerna hävdar bland annat att Ryaverket tillsätter cancerogena ämnen i reningsprocessen, som riskerar att hamna i både slam och dricksvatten. Den kemikalie det handlar om kallas för polymer och i vårt debattsvar, som GP publicerade i fredags, kommer en mer korrekt och mindre alarmistisk förklaring kring varför Gryaab använder polymerer, vad de innehåller och hur det påverkar vatten och slam. 

Här nedan kommer debattartikeln i textform:

Onödig oro för kemikalier vid rening av avloppsvatten

Svar till Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv som skrivit en debattartikel om att giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord, GP 11/11.

Debattörerna är oroliga över att Gryaab använder polymer vid reningen av Göteborgsregionens avloppsvatten. De anser att polymeren skadar åkermark och dricksvatten. Vi vill förklara varför polymeren är bra för avloppsvattenreningen och inte skadar miljön.

Polymer hjälper avloppsvattenreningen

Debattörerna likställer polymer som används för avloppsvattenrening med plast. Plast består visserligen av polymerer men alla polymerer är inte plast. Gryaab använder polymerer för att skilja organiskt material från vatten och för att förtjocka och avvattna slam. Slammet bildas av det näringsrika material som tas bort från avloppsvattnet. Ju mindre vatten slammet innehåller desto mindre miljöpåverkan blir det av slamtransporterna. Utan polymer vid vår specialrening vid höga flöden skulle slampartiklarna inte hinna sjunka till botten tillräckligt snabbt. Då skulle vattnet som släpps ut i havet vid de höga flödena innehålla för mycket övergödande fosfor.

Polymererna består, som debattörerna skriver, av långa kedjor av bland annat akrylamid. Akrylamid i fri form i rent vatten är giftigt för djur och människor att dricka. Detta förgiftade korna på Hallandsåsen. I polymer är akrylamid bunden i långa kedjor och inte giftig. Polymeren kan vid leveransen innehålla en ytterst liten andel fri akrylamid. Men avloppsvatten och slam består av stora mängder organiskt material som snabbt binder upp akrylamid. Den slutar då att vara giftig och följer inte med det renade vattnet till sjö, hav eller vattendrag. Därmed kan den inte heller hamna i dricksvatten.

Slam är en viktig del av kretsloppet

Polymererna följer med slammet och bryts så småningom ner om slammet används som gödsel. Noggranna studier visar att akrylamid inte frigörs till gröda eller vatten vid nedbrytning av polymeren.

Debattörerna är även oroliga över andra ämnen som kan finnas i avloppsslammet. Men slam är väl studerat och kända miljögifter som man tror skulle kunna finnas i slam har studerats noga. De halter av miljögifter som man hittat i svenskt kommunalt avloppsslam är så låga att gödsling med avloppsslam är en försumbar väg för spridning av miljögifter. När det gäller oron för mikroplast i åkermark visar nya studier att det inte är någon skillnad på mängden plast i jord som gödslats med slam, jämfört med jord där slam inte använts. Användning av slam som gödsel är ett hållbart sätt att föra tillbaka den viktiga näringen som finns i avloppsvattnet till kretsloppet.

Karin van der Salm, vd Gryaab AB

– 18 november, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn