Från reningsverk till framtidens resursverk

Gryaabs vd Karin van der Salm har under 2020 medverkat i Svenskt vattens expertgrupp för en hållbar och cirkulär VA sektor. Gruppen har kommit ut med en rapport med förslag på vattnets roll i den cirkulära ekonomin och hur vi i framtiden måste se renat avloppsvatten som en resurs i det hållbara samhället.
Året runt bidrar varje person i Sverige till att producera 300 kilo avloppsvatten om dagen. Med växande befolkning och ökande klimatutmaningar står VA-branschen inför ett paradigmskifte där synen på hur avloppsvatten kan användas som resurs måste breddas.

Bevattning och industriverksamhet
I Svenskt vattens rapport presenterar expertgruppen förslag på hur det renade avloppsvattnet kan användas för bevattning i jordbruk, parker och områden med vattenbrist. Även användning inom industrin och andra verksamheter som behöver vatten som inte fordrar dricksvattenkvalitet är i fokus. Man tittar även på hur kväve kan återvinnas från avloppsvattnet för att bland annat ersätta mineralgödselkväve. Resurser i avloppsvatten som kan tas tillvara i den cirkulära ekonomin ökar möjligheterna till ett hållbart samhälle i såväl vardag som i kris och beredskap.

Stoppa miljögifter vid källan
En ökad cirkularitet av avloppsresurser underlättas om alla tillsammans agerar förebyggande; från lagstiftare och tillsynsmyndigheter till verksamheter, handeln och konsumenter. Detta kräver ett förebyggande uppströmsarbete som påverkar samhällets beteende och attityder. Uppströmsarbete innebär att stoppa miljögifter vid källan, helst innan gifterna sätts på marknaden. I andra hand bör de stoppas hos användarna. Miljögifter som är svårnedbrytbara eller bioackumulerbara bör undvikas helt. Det är billigare, miljövänligare och enklare att göra rätt från början än att rena vattnet i efterhand när det kommit till reningsverket.

Ta del av hela rapporten på Svenskt vattens webbplats.

Här kan du läsa mer om hur Gryaab tar hand om avloppsvatten idag och producerar bland annat slam och biogas.

Kollage som visar vattnets kretslopp i samhället medreningsverket i mitten.

– 29 december, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn