Förslag om fortsatt användning av slam på åkermark i ny utredning

Den statliga utredningen om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark.

– Utredarna menar att det saknas vetenskapligt stöd för ett totalförbud för användning av slam på åkermark. Med dagens kunskap vet vi att det inte finns några skäl som stödjer ett förslag om totalförbud, säger Anders Finnson, miljöexpert hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten välkomnar förslaget och berömmer utredarna för en väl genomarbetad utredning. De tycker att utredningen är väl uppdaterad på vetenskapliga fakta och att det är positivt att utredningen belyst andra ämnen som är viktiga för kretsloppet, till exempel kväve och mullbildande ämnen. Förslaget innebär att avloppsslam av god kvalitet kan fortsätta användas på jordbruksmark men att övrigt slam inte längre får användas som anläggningsjord vilket idag är den vanligaste slamanvändningen. Detta kommer att innebära en omställning till helt nya lösningar för många reningsverk i Sverige.

– Att kunna använda slam av god kvalitet är avgörande för kretsloppet. Av många skäl är det viktigt att samhället försöker använda så mycket resurser som möjligt på ett effektivt sätt, inte minst från klimatsynpunkt. Revaq-certifieringen har visat sig vara ett effektivt och bra verktyg, säger Anders Finnson.

Utredning en bit på lång väg

Susanne Tumlin är utvecklingsingenjör på Gryaab och har varit delaktig i utredningen. Hon säger att innan eventuella förändringar sker, är det en bit kvar.

– Vi stämmer in i Svenskt Vattens bedömning om att utredningen är väl genomarbetad och nu hoppas vi att miljöministern skickar ut den på remiss under våren. Tidigare utredningar har inte lett till något nytt lagförslag, det önskar vi på den här gången, säger Susanne Tumlin.

Om utredningen går ut på remiss så ska remissrundan sedan sammanställas innan man gör ett propositionsförslag som så småningom kan göras till ett lagförslag. Detta tar några år. Själva förändringarna som krävs om ett sådant lagförslag träder i kraft beräknas ta 12-15 år.

– 17 januari, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn