Företag och industri

Företag och industrier står för drygt en femtedel av allt vatten som kommer till Ryaverket. Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än det. Vi renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena. Gryaab är inte skyldiga att ta emot processvatten från industrier och företag, men det gör vi gärna så länge vattnet inte skadar eller stör ledningsnätet, reningsverket, vårt slam eller havet. Självklart får det inte heller orsaka hälsorisker för våra medarbetare. Nedanför har vi samlat olika riktlinjer som hjälper dig att miljöanpassa din verksamhet. Har du några frågor får du gärna kontakta någon av miljöingenjörerna på uppströmsenheten. Deras kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Gryaab är inte skyldiga att ta emot processvatten från industrier och företag, men det gör vi gärna så länge vattnet inte skadar eller stör ledningsnätet, reningsverket, vårt slam eller havet.

Gryaab är inte skyldiga att ta emot processvatten från industrier och företag, men det gör vi gärna så länge vattnet inte skadar eller stör ledningsnätet, reningsverket, vårt slam eller havet.

Allmänna råd

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra pumpstationer, på Ryaverket och i havet. Dessutom kan det även innebära hälsorisker för Gryaabs medarbetare. Därför har Svenskt Vatten fastställt generella krav för några av de vanligaste föroreningarna, exempelvis ammonium, fett, klorid och metaller. Kom ihåg, bara för att ett ämne inte omfattas av de generella kraven innebär det inte att det är fritt fram att släppas ut i avloppet! På Svenskt Vattens webb kan du läsa en kortversion av gällande riktlinjer som är en bra introduktion för dig som vill ansluta din verksamhet till Ryaverket.

Den fullständiga versionen “Råd vid mottagande av avloppsvatten -P95” hittar du längst ner på sidan.  Söker du varningsvärden för föroreningar i avloppsvatten finns de under rubriken “Krav och riktlinjer vid utsläpp till vatten” från sidan 36 och framåt.

Anvisningar för markarbeten

För dig som ska utföra sprängning, spontning eller andra vibrationsskapande arbeten, som kan skada Gryaabs anläggningar under mark, finns särskilda anvisningar för markarbeten. Dokumentet är utarbetat av Gryaab och Kretslopp och vatten.

Det är viktigt att det inte hamnar fett i avloppet, eftersom när fettet kallnar och stelnar kan det orsaka stopp.

Fettavskiljare

Ska du öppna en restaurang? Äger du en fastighet där mat eller livsmedel bereds? Då behöver du förmodligen installera en fettavskiljare. Kretslopp och vatten är VA-huvudman i Göteborg och hjälper dig i Göteborgs stad med frågor om fettavskiljare. På deras webbplats hittar du information om vilka verksamheter som behöver en fettavskiljare och hur du installerar den. Ligger din verksamhet i någon av våra andra ägarkommuner? Kontakta då din lokala va-huvudman så hjälper de dig. Det är viktigt att förhindra fetthaltigt avloppsvatten från att hamna i ledningsnätet. När fettet kallnar och stelnar kan det orsaka stopp. Stoppet kan i sin tur leda till att källare svämmas över eller att orenat avloppsvatten tvingas ledas ut i närliggande vattendrag. Det är varken bra för miljön eller billigt för den som orsakat stoppet.

Olje- och slamavskiljare

Bensinstationer, verkstäder och fordonstvättar är tre klassiska exempel på verksamheter som behöver olje- och slamavskiljare. I Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare får du veta vilka andra verksamheter som innefattas av kravet, hur underhållet går till och vilka uppgifter du måste lämna till Gryaab innan du installerar avskiljaren. Riktlinjerna hittar du längst ner på denna sida.

Innan du installerar

Innan olje- och slamavskiljaren installeras måste Gryaab kontrollera din ansökan. Fyll i blanketten och skicka den till oss så hör vi av oss. Blanketten hittar du längst ner på denna sida.

Tillåtna kemikalier för fordonstvätt

Vid bedömning av kemikalier som används vid fordonstvättar ställs krav på att de uppfyller vissa kriterier. 1991 startade Miljöförvaltningen i Göteborg bilvårdsprojektet Kemikaliesvepet. Projektet resulterade bland annat i listor över miljömässigt acceptabla produkter för bilvård. Det är dessa kriterier som Gryaab utgår ifrån när vi granskar tillstånd och anmälan av fordonstvättar.

Listorna har uppdaterats kontinuerligt sedan 1991. När Naturskyddsföreningen 2011 tog över ansvaret för listorna hängde namnet Kemikaliesvepet med, liksom ambitionen att göra det enkelt att välja bilvårdsmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Schakt- och länsvatten

Som vi nämnt tidigare är avloppsreningsverk byggda för att rena bort näringsämnen och organiskt material som finns i spillvatten. I reningsprocessen på reningsverket används energi och kemikalier. Allt onödigt vatten som tillförs reningsverket ökar miljöbelastningen och bidrar också till att vår rening fungerar sämre.

Vatten som inte är spillvatten och inte innehåller ämnen som reningsverket kan göra något åt ska normalt sett därför inte avledas till spillvattennätet. Dit hör schaktvatten och länsvatten. Tala med din miljöförvaltning om vilka krav som gäller för att släppa ut vattnet till närmaste recipient.

Lakvatten från deponier

Ryaverkets slam är Revaqcertifierat. När det gäller lakvatten från deponier är Revaqs ståndpunkt att lakvatten ska kopplas bort och att nyanslutningar av lakvatten från deponier inte får göras.

Avancerad lokal rening kan behövas

Tre deponier är sedan tidigare anslutna till Ryaverket. För att uppnå tillräckligt låga nivåer behövs avancerad lokal rening, vilket Renova installerat för Tagenedeponins lakvatten och Kretslopp och Vatten för Brudaremossens lakvatten. Lakvattnet från Sörmossen i Ale är tillräckligt rent och behöver alltså ingen lokal rening.

Ryaverket tar bort kväve ur lakvattnet

Anledningen till att det renade lakvattnet leds till Ryaverket trots att det renas vid deponin är att den lokala reningen är fokuserad på miljögifter, men inte kan rena bort kväve. Lakvatten från deponier innehåller stora mängder kväve som från början kommer från till exempel matrester och annat organiskt material. Kväve är ett av de ämnen som Ryaverket är specialbyggt för att ta bort från vatten.

Om lakvattenreningen av någon anledning inte fungerar eller inte har tillräcklig kapacitet för allt lakvatten, kan det, från och med 2020, vara nödvändigt att nödavleda orenat lakvatten till Ryaverket. I så fall kan slammet från reningsverket inte godkännas och därmed inte användas på åkermark. För säkerhets skull anger Revaqs regler att slam inte kan godkännas under hela den period som det orenade lakvattnet finns på Ryaverket, i reningsverket och i slambehandlingen, och därefter ytterligare lika lång tid. Läs mer om Revaq på Svenskt Vattens hemsida.

Privatperson titta hit!

Så klart kan vi också göra stor skillnad hemifrån. Gryaab har en massa bra och enkla tips på hur du kan leva avloppsvänligt i vardagen.

Liza Wellsjö

Uppströmsansvarig

031 64 74 62

0739 85 89 56

Skicka e-post

Emilie Grubbström

Miljöingenjör

031 64 74 10

Skicka e-post

Magnus Sundberg

Miljöingenjör

031 64 74 36

Skicka e-post

Johanna Englund

Miljöingenjör

031 64 73 16

Skicka e-post