Bättre läge vid regn – tre pumpar nu i drift

Avloppsvatten pumpas upp till verket för rening

En vanlig dag kommer det i snitt 4 000 liter vatten per sekund till Gryaab. Vattnet kommer till reningsverket från tunnlar 20 meter under marken och för att få upp vattnet till marknivå – och vidare till de olika reningsstegen – pumpas det upp med hjälp av Gryaabs stora inloppspumpar. När alla pumpar är i drift finns en maximal pumpkapacitet på 22 500 liter avloppsvatten per sekund.

Trasiga pumpar kan ge osäkert läge vid regn

Gryaab har fyra inloppspumpar. Samtidigt som en av pumparna var ivägskickad på revision, helt enligt plan, gick plötsligt en av de andra pumparna sönder. Under stora delar av sommaren var alltså bara två av fyra pumpar i drift. Tack vare snabbt arbete har nu pumpen som var på revision kommit tillbaka, provkörts och är nu i drift igen. Det gör att läget nu är mindre känsligt om det kommer mycket regn.

– När det regnar blir det mycket vatten in till verket och med lägre pumpkapacitet finns det risk att allt vatten inte kan tas om hand. Eftersom vi nu har tre pumpar i drift är vi bättre rustade att klara större mängder vatten, säger Bob Cermann, verkstadschef på Gryaab.

Åtgärder på kort och lång sikt

De första åtgärderna för att få bukt med problemet var att skynda på revisionen av pumpen och förstås att laga den trasiga pumpen vilket pågår just nu. Den trasiga pumpen kommer att vara i drift igen i slutet på september. Dessutom har Gryaab kontinuerlig revision inplanerad för samtliga inloppspumpar. För att undvika att det blir ett kritiskt läge igen kommer Gryaab även att utreda hur mycket pumpkapacitet som behövs i framtiden och hur det i så fall ska se ut.

Minska dagvattenflödet till reningsverket en viktig faktor

En viktig faktor för hur stor kapacitet som behövs är hur mycket vatten som kommer till reningsverket.  Det mesta av dagvattnet leds ut till närmaste bäck, sjö eller å. Men när det regnar väldigt mycket kommer också mycket dagvatten till reningsverket. En av orsakerna till de höga flödena till Ryaverket är att stora områden i Göteborg och Mölndal har kombinerade system där regn- och spillvatten går i samma ledningar. Hårdgjorda ytor i staden gör att vattnet rinner av snabbt när det regnar. På lång sikt är det viktigt att alla Gryaabs ägarkommuner fortsätter att arbeta med att ta hand om alltmer av dagvattnet lokalt, för att minska de höga flödena till reningsverket och minska risken för översvämningar i staden. Och ju mer vatten som man tar hand om lokalt i regnrabatter, gräsmattor och parker, desto grönare och skönare blir staden, även under en torr sommar.

Ingen bräddning – tack vare lite regn

Om det skulle ha kommit mycket vatten till reningsverket innan pumparna var på plats skulle bräddning ske. Det betyder att avloppsvatten blandat med dagvatten behöver släppas ut innan det kommer till reningsverket, eftersom det inte finns tillräckligt med pumpkapacitet. Bräddningen sker i så fall vid pumpstationer i Göteborg. Bräddning görs sparsamt eftersom det innebär att avloppsvattnet inte blir renat. Men det vatten som bräddas är utspätt och består till stor del av regnvatten.

– Vi är väldigt glada att vi lyckats få tre pumpar i drift innan höstregnen kommer, berättar Bob Cermann.

Mer information ges av Bob Cermann, 031-64 74 58, bob.cermann@gryaab.se.

FAKTA

Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten. Det mesta av dagvattnet leds ut till närmaste bäck, sjö eller å. Men när det regnar väldigt mycket kommer också mycket dagvatten till reningsverket. I värsta fall kan flödet vara tio gånger större än mängden spillvatten. En av orsakerna till de höga flödena är att stora områden i Göteborg fortfarande har kombinerade avloppssystem. Det innebär att regn- och spillvatten går i samma ledningar. Ytterligare en orsak är att naturytor ersatts av hårda ytor i staden. Hårda ytor gör att vattnet samlas på ytan och snabbare leds ner i ledningarna, jämfört med på naturytor där vattnet långsamt sjunker ner i marken eller avdunstar.

Bräddning

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som görs om ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.  Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid, dels via dagvattenbrunnar och dräneringsrör och dels via otäta rör och fogar. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

– 30 augusti, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn