Hem > Om Gryaab > Säkerhetsinformation till allmänheten

Säkerhetsinformation till allmänheten

1999 antog riksdagen Seveso-lagen. Den ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. Inom Göteborgs stad omfattas bland annat Gryaab AB:s anläggning i Syrhåla.

I ett bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem, lagrar vi olika ämnen. Vår verksamhet följer Seveso-lagstiftningens högre krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar vi för att begränsa riskerna med verksamheten. Gryaab är skyldig att kontakta räddningstjänsten om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Farliga ämnen

Gryaab följer Seveso-lagstiftningens högre krav eftersom bergrummet, som tidigare användes för att deponera avloppsslam från Ryaverket, innehåller stora mängder brandfarliga gaser. Dels är det petroleumgas kvar från tidigare verksamhet då utrymmet användes för beredskapslagring av olja, och dels innehåller det biogas (metan). Biogas uppstår under efterrötningen av avloppsslam.

Risker

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en explosion. Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning.

Inom anläggningen finns lokala audiovisuella larm (siren och gult eller rött blixtljus) anslutna till gasvarningssystemet. Om larmet löser ut ska personer i närheten av anläggningen omedelbart ta sig i säkerhet. Det innebär ett avstånd på minst 400 meter, och bort från vindens riktning.

Allmänheten varnas genom VMA

Om allmänheten behöver varnas beslutar Räddningstjänstens räddningsledare att gå ut med Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska du gå inomhus. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på riksradion, P4 eller titta på SVT.

Plan för att hantera eventuell olycka finns

För att hantera följderna av en eventuell olycka har Gryaab arbetat fram en extern plan för räddningsinsatser som sträcker sig utanför anläggningen i Syrhåla. Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner och order från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Allmänheten får inte vistas på bergrumsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. All berörd personal utbildas även regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Gryaab samarbetar med Räddningstjänsten Storgöteborg för att begränsa riskerna i verksamheten. Vi är skyldiga att:

  •  vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område.
  •  kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.
  •  i så hög grad som möjligt begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
-